GlassWire – Data Usage Privacy به کاربران امکان مدیریت اینترنت و میزان مصرف آن را می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید کنترل کاملی بر روی اینترنت و میزان مصرف آن داشته باشید تا همیشه با صرفه جویی در آن، در بهترین شرابط، بتوانید بهترین کارایی را از بسته خریداری شده خود داشته باشید. این اپلیکیشن با انواع اتصال های اینترنتی مانند Edge, 3G, 46, 5G, LTE, CDMA, UMTS, GSM, GPRS و … کاملا سازگاری دارد. هنگامی که برنامه ای قصد استفاده از اینترنت را داشته باشد و این کار قرار باشد به صورت مخفیانه یا آشکار انجام شود GlassWire قادر است تا این موضوع را به شما اطلاع دهد که در صورت دلخواه می توانید آنرا متوقف کنید.